Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Webbplatsen Soproof.io på https://soproof.io är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör Soproof.io. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkor som gäller för din användning av webbplatsen. Genom att logga in på sajten uppfyller du dessa villkor och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR GAMMAL FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR FÅR DU INTE LOGGA IN PÅ OCH/ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Dessa villkor kräver att skiljedomsförfarande avsnitt 10.2 används på individuell basis för att lösa tvister och begränsar också de åtgärder som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist. 

Tillgång till webbplatsen

Om inte annat följer av dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig, begränsad licens för att få tillgång till webbplatsen endast för din personliga, icke-kommersiella användning.

Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänns för dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra ut, leasa, överföra, tilldela, distribuera, lägga upp webbplatsen som värd eller på annat sätt kommersiellt utnyttja den, (b) du får inte ändra, göra avledda verk av, demontera, omkompilera eller omkonstruera någon del av webbplatsen, (c) du får inte få tillgång till webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrerande webbplats; och d) med undantag för vad som uttryckligen anges här får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inte annat anges, och alla framtida versioner, uppdateringar eller andra tillägg till webbplatsens funktionalitet ska omfattas av dessa villkor. Alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller upphöra med Webbplatsen med eller utan föregående meddelande till dig. Du godkänner att företaget inte kan hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, avbrott eller upphörande av webbplatsen eller någon del av den.

Ingen support eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig någon support i samband med webbplatsen.

Med undantag för användarinnehåll som du kan tillhandahålla är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och tillgång till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titlar eller intressen i eller till immateriella rättigheter, med undantag för de begränsade åtkomsträttigheter som uttrycks i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas i dessa villkor.

Användarinnehåll

Användarinnehåll. "Användarinnehåll" är all information och allt innehåll som en användare skickar in till webbplatsen. Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av ditt användarinnehåll. Du intygar härmed att ditt användarinnehåll inte bryter mot vår policy för godtagbar användning. Du får inte framställa eller antyda för andra att ditt användarinnehåll på något sätt tillhandahålls, sponsras eller stöds av företaget. Eftersom du ensam är ansvarig för ditt användarinnehåll kan du utsätta dig för ansvar. Företaget är inte skyldigt att säkerhetskopiera användarinnehåll som du lägger upp, och ditt användarinnehåll kan raderas när som helst utan föregående meddelande till dig. Du är ensam ansvarig för att göra dina egna säkerhetskopior av ditt användarinnehåll om du vill det.

Du beviljar härmed företaget en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri och fullt betald, världsomspännande licens för att reproducera, distribuera, visa och utföra offentligt, förbereda derivatverk, införliva i andra verk och på annat sätt använda och utnyttja ditt användarinnehåll, och att bevilja underlicenser för ovanstående rättigheter, enbart i syfte att inkludera ditt användarinnehåll på webbplatsen. Du avstår härmed oåterkalleligt från alla krav och påståenden om moraliska rättigheter eller tillskrivning med avseende på ditt användarinnehåll.

Policy för godtagbar användning. Följande villkor utgör vår "policy för godtagbar användning": Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att samla in, ladda upp, överföra, visa eller distribuera något användarinnehåll (i) som bryter mot någon tredje parts rättigheter eller immateriella rättigheter eller äganderätter; (ii) som är olagligt, trakasserande, kränkande, skadligt, skadligt, inkräktar på andras privatliv, vulgärt, ärekränkande, falskt, avsiktligt vilseledande, förtalande, pornografiskt, obscent, uppenbart stötande, främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ, (iii) som är skadligt för minderåriga på något sätt, eller (iv) som bryter mot någon lag, förordning eller skyldigheter eller restriktioner som åläggs av någon tredje part.

Dessutom samtycker du till att inte: (i) ladda upp, överföra eller distribuera till eller via webbplatsen någon programvara som är avsedd att skada eller ändra ett datorsystem eller data, (ii) skicka oönskade eller otillåtna annonser, reklammaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av duplicerade eller oönskade meddelanden via webbplatsen, (iii) använda webbplatsen för att samla in, samla in, samla in eller sammanställa information eller data om andra användare utan deras samtycke; (iv) störa, avbryta eller skapa en onödig belastning på servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, eller bryta mot sådana nätverks föreskrifter, policyer eller förfaranden, (v) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, antingen genom lösenordsutvinning eller på annat sätt, (vi) trakassera eller störa andra användares användning och åtnjutande av webbplatsen, eller (vi) använda programvara eller automatiserade agenter eller manuskript för att skapa flera konton på webbplatsen eller för att generera automatiserade sökningar, förfrågningar eller förfrågningar till webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att granska användarinnehåll och att utreda och/eller vidta lämpliga åtgärder mot dig efter eget gottfinnande om du bryter mot policyn för godtagbar användning eller någon annan bestämmelse i dessa villkor eller på annat sätt skapar ansvar för oss eller någon annan person. Sådana åtgärder kan omfatta att ta bort eller ändra ditt användarinnehåll, avsluta ditt konto i enlighet med avsnitt 8 och/eller rapportera dig till brottsbekämpande myndigheter.

Om du ger företaget feedback eller förslag om webbplatsen överlåter du härmed alla rättigheter till företaget i fråga om sådan feedback och samtycker till att företaget har rätt att använda och fullt ut utnyttja sådan feedback och relaterad information på det sätt som företaget anser lämpligt. Företaget kommer att behandla all återkoppling som du lämnar till företaget som icke-konfidentiell och icke-proprietär.

Du samtycker till att ersätta och hålla företaget och dess tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa, inklusive kostnader och advokatarvoden, från alla krav eller krav från tredje part på grund av eller till följd av (a) din användning av webbplatsen, (b) din överträdelse av dessa villkor, (c) din överträdelse av tillämpliga lagar eller förordningar eller (d) ditt användarinnehåll. Företaget förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa krav. Du samtycker till att inte förlikas i något ärende utan föregående skriftligt medgivande från företaget. Företaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana krav, åtgärder eller förfaranden när det får kännedom om dem.

Länkar och annonser från tredje part; andra användare

Länkar och annonser från tredje part. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster från tredje part och/eller visa annonser för tredje part. Sådana länkar och annonser från tredje part kontrolleras inte av företaget, och företaget ansvarar inte för länkar och annonser från tredje part. Företaget ger tillgång till dessa länkar och annonser från tredje part endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, godkänner, garanterar eller gör inga utfästelser med avseende på länkar och annonser från tredje part. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör iaktta lämplig försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av tredje partens länkar och annonser gäller den berörda tredje partens villkor och policyer, inklusive den tredje partens sekretess- och datainsamlingsrutiner.

Andra användare. Varje användare av webbplatsen är ensam ansvarig för allt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar Användarinnehållet, bekräftar och godkänner du att vi inte är ansvariga för något Användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det uppstår en tvist mellan dig och någon användare av webbplatsen är vi inte skyldiga att engagera oss.

Du befriar härmed företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och uppdragstagare från, och avstår härmed från och avstår från alla tidigare, nuvarande och framtida tvister, anspråk, kontroverser, krav, rättigheter, skyldigheter, ansvar, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och natur som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt till följd av, eller som är direkt eller indirekt relaterade till, webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du härmed från California Civil Code Section 1542 i samband med ovanstående, där det står: "En allmän befrielse omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att de existerar till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för utfärdandet av befrielsen och som, om han eller hon hade känt till dem, skulle ha påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären i väsentlig grad".

Cookies och webbsignaler. Precis som alla andra webbplatser använder Soproof.io "cookies". Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Ansvarsfriskrivningar

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick, och företaget och våra leverantörer friskriver sig uttryckligen från alla garantier och villkor av något slag, vare sig de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt, tyst njutning, noggrannhet eller icke överträdelse. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att den kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt, eller att den kommer att vara korrekt, tillförlitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig eller säker. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen är alla sådana garantier begränsade till nittio (90) dagar från dagen för den första användningen.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående uteslutning kanske inte gäller för dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

Begränsning av ansvar

I största möjliga utsträckning som lagen tillåter ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för inköp av ersättningsprodukter eller indirekta, följdskador, exemplariska, tillfälliga, särskilda eller straffrättsliga skador som uppstår från eller är relaterade till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen, även om företaget har blivit informerat om möjligheten av sådana skador. Tillgång till och användning av webbplatsen sker enligt eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller ditt datorsystem, eller förlust av data till följd av detta.

I största möjliga utsträckning som lagen tillåter, och utan hinder av något annat i detta avtal, kommer vårt ansvar gentemot dig för skador som uppstår till följd av eller är relaterade till detta avtal alltid att vara begränsat till högst femtio US-dollar (u.s. $50). Förekomsten av mer än ett anspråk kommer inte att utvidga denna begränsning. Du samtycker till att våra leverantörer inte kommer att ha något ansvar av något slag som härrör från eller är relaterat till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.

Giltighetstid och uppsägning. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli fullt giltiga och i kraft medan du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller säga upp dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor upphör ditt konto och din rätt att få tillgång till och använda webbplatsen omedelbart. Du är medveten om att en uppsägning av ditt konto kan innebära att ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto raderas från våra levande databaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för att dina rättigheter enligt dessa villkor upphör att gälla. Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har avslutats kommer följande bestämmelser i dessa villkor att fortsätta att gälla: Avsnitt 2 till 2.5, avsnitt 3 och avsnitt 4 till 10.

Policy för upphovsrätt.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber användarna av vår webbplats att göra detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och genomfört en policy för upphovsrättslagen som föreskriver att allt material som gör intrång ska tas bort och att användare av vår webbplats online som upprepade gånger gör intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, ska sägas upp. Om du tror att en av våra användare, genom att använda vår webbplats, olagligt gör intrång i upphovsrätten till ett verk och vill att det påstådda intrångsmaterialet ska tas bort, måste följande information i form av en skriftlig anmälan (i enlighet med 17 U.S.C. § 512(c)) lämnas till vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska underskrift;
  • Identifiering av det eller de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
  • Identifiering av det material på våra tjänster som du hävdar att det är ett intrång och som du begär att vi ska ta bort;
  • tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet;
  • Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
  • ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det stötande materialet inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lagen, och
  • ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att du under straffrättsliga påföljder är antingen ägaren till den upphovsrätt som påstås ha blivit kränkt eller att du är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Observera att i enlighet med 17 U.S.C. § 512(f), innebär varje felaktig framställning av väsentliga fakta i en skriftlig anmälan att den klagande parten automatiskt blir ansvarig för alla skador, kostnader och advokatarvoden som vi ådragit oss i samband med den skriftliga anmälan och påståendet om upphovsrättsintrång.

Allmänt

Dessa villkor kan komma att revideras ibland, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadress som du har angett till oss och/eller genom att på ett tydligt sätt lägga ut ett meddelande om ändringarna på vår webbplats. Du är ansvarig för att ge oss din mest aktuella e-postadress. Om den senaste e-postadressen som du har lämnat till oss inte är giltig kommer vårt utskick av e-postmeddelandet med ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet. Alla ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft vid den tidigaste av trettio (30) kalenderdagar efter det att vi har skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter det att vi har publicerat ett meddelande om ändringarna på vår webbplats. Dessa ändringar kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar innebär att du godkänner sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar. Lösning av tvister. Läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med företaget och påverkar dina rättigheter. Det innehåller förfaranden för OBLIGATORISK BINDANDE ARBITRERING OCH FÖR AVSKÄNDANDE AV KLASSKRIMINATION.

Tillämpning av skiljedomsavtalet. Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget och som inte kan lösas informellt eller i en domstol för småmål ska lösas genom bindande skiljedom på individuell basis enligt villkoren i detta skiljedomsavtal. Om inget annat avtalats ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska. Detta skiljedomsavtal gäller för dig och företaget, och för alla dotterbolag, dotterbolag, ombud, anställda, intresseföreträdare, efterträdare och övertagare, samt alla auktoriserade eller obehöriga användare eller mottagare av tjänster eller varor som tillhandahålls enligt villkoren.

Krav på meddelande och informell tvistlösning. Innan en part kan begära skiljedomsförfarande måste parten först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten med en beskrivning av arten och grunden för kravet eller tvisten samt den begärda åtgärden. Ett meddelande till företaget ska skickas till: Hamburgerstraat 1, 3512NN Utrecht, Nederländerna. När meddelandet har mottagits kan du och företaget försöka lösa kravet eller tvisten på ett informellt sätt. Om du och företaget inte löser kravet eller tvisten inom trettio (30) dagar efter det att meddelandet har mottagits kan endera parten inleda ett skiljedomsförfarande. Beloppet för varje förlikningserbjudande från en part får inte avslöjas för skiljemannen förrän skiljemannen har fastställt beloppet för den skiljedom som endera parten har rätt till.

Skiljedomsregler. Skiljeförfarandet ska inledas genom American Arbitration Association, en etablerad leverantör av alternativa tvistlösningsmetoder som erbjuder skiljeförfarande enligt detta avsnitt. Om AAA inte är tillgänglig för skiljedom ska parterna komma överens om att välja en alternativ leverantör av alternativ tvistlösning. Reglerna för den alternativa tvistlösningsleverantören ska styra alla aspekter av skiljedomsförfarandet, utom i den mån dessa regler strider mot villkoren. AAA:s skiljedomsregler för konsumenter som reglerar skiljedomsförfarandet finns tillgängliga online på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljedomsförfarandet ska genomföras av en enda neutral skiljedomare. Eventuella anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda skiljedomen är mindre än tiotusen amerikanska dollar (US $10 000,00) kan lösas genom bindande, icke-kontorsbaserad skiljedom, enligt den part som vill ha hjälp. För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda ersättningen är tio tusen amerikanska dollar (US $10 000,00) eller mer, kommer rätten till en förhandling att bestämmas av skiljedomsreglerna. Varje förhandling kommer att hållas på en plats inom 160 mil från din bostad, om du inte är bosatt utanför USA och om parterna inte kommer överens om något annat. Om du är bosatt utanför USA ska skiljemannen ge parterna rimligt meddelande om datum, tid och plats för eventuella muntliga förhör. En dom på grundval av skiljedomen från skiljemannen kan meddelas av en behörig domstol. Om skiljemannen beviljar dig en skiljedom som är högre än det senaste förlikningserbjudandet som företaget gav dig innan skiljedomen inleddes, ska företaget betala dig det högsta beloppet av skiljedomen eller $2 500,00. Varje part ska bära sina egna kostnader och utlägg som uppstår i samband med skiljedomsförfarandet och ska betala en lika stor andel av ADR-leverantörens avgifter och kostnader.

Kompletterande regler för skiljeförfaranden som inte bygger på närvaro. Om skiljedomsförfarande utan närvaro väljs ska skiljedomsförfarandet genomföras per telefon, online och/eller enbart på grundval av skriftliga inlagor; det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljedomsförfarandet. Skiljeförfarandet ska inte innebära att parterna eller vittnen uppträder personligen, såvida inte parterna kommer överens om annat.

Tidsgränser. Om du eller företaget begär skiljedom måste skiljedomsförfarandet inledas och/eller krävas inom preskriptionstiden och inom en eventuell tidsfrist som fastställts enligt AAA-reglerna för det aktuella anspråket.

Skiljedomarens auktoritet. Om ett skiljedomsförfarande inleds kommer skiljemannen att avgöra dina och företagets rättigheter och skyldigheter, och tvisten kommer inte att konsolideras med andra frågor eller förenas med andra fall eller parter. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja motioner som är dispositiva för hela eller delar av ett krav. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja skadestånd i pengar och att bevilja alla icke-monetära åtgärder som är tillgängliga för en enskild person enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren. Skiljemannen ska utfärda en skriftlig skiljedom och ett skriftligt beslutsutlåtande som beskriver de väsentliga resultat och slutsatser som ligger till grund för skiljedomen. Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja gottgörelse på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha. Skiljedomarens utslag är slutgiltigt och bindande för dig och företaget.

Avstående från rättegång med jury. PARTERNA avstår härmed från sina konstitutionella och lagstadgade rättigheter att gå till domstol och ha en rättegång inför en domare eller en jury och väljer istället att alla anspråk och tvister ska lösas genom skiljedom enligt detta skiljeavtal. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än de regler som gäller i en domstol och är föremål för en mycket begränsad prövning av en domstol. I händelse av att en tvist skulle uppstå mellan dig och företaget i en statlig eller federal domstol i en process för att upphäva eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, avstår DU OCH FÖRETAGET FRÅN ALL RÄTT TILL JURY TRIAL, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.

Avstående från grupptalan eller grupptalan. Alla anspråk och tvister som omfattas av detta skiljedomsavtal måste skiljas eller prövas på individuell basis och inte på gruppbasis, och anspråk från mer än en kund eller användare kan inte skiljas eller prövas gemensamt eller konsolideras med anspråk från någon annan kund eller användare.

Konfidentialitet. Alla aspekter av skiljedomsförfarandet ska vara strikt konfidentiella. Parterna är överens om att upprätthålla sekretess om inte annat krävs enligt lag. Denna punkt ska inte hindra en part från att till en domstol överlämna information som är nödvändig för att verkställa detta avtal, för att verkställa en skiljedom eller för att söka föreläggande eller skälig ersättning.

Upphävbarhet. Om någon del eller några delar av detta skiljeavtal enligt lag befinns vara ogiltiga eller ogenomförbara av en behörig domstol, ska denna specifika del eller dessa delar vara utan verkan och ska avskiljas och resten av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut.

Rätt att avstå. Den part mot vilken anspråket görs gällande kan avstå från alla eller en del av de rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljeavtal. Ett sådant avstående ska inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljeavtal.

Överlevnad av avtalet. Detta skiljedomsavtal kommer att fortsätta att gälla även om ditt förhållande till företaget upphör.

Domstolen för småmål. Trots detta kan antingen du eller företaget väcka en enskild talan i en domstol för småmål.

Nödhjälp i rättvisan. Oavsett vad som sägs ovan kan endera parten söka nödhjälp i en statlig eller federal domstol för att upprätthålla status quo i avvaktan på skiljedomsförfarandet. En begäran om interimistiska åtgärder ska inte betraktas som ett avstående från andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljeavtal.

Krav som inte är föremål för skiljedom. Utan hinder av det föregående ska påståenden om förtal, brott mot Computer Fraud and Abuse Act och intrång eller förskingring av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljedomsavtal.

Under alla omständigheter där ovanstående skiljedomsavtal tillåter parterna att väcka talan i domstol, samtycker parterna härmed till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen hos domstolarna i Netherlands County, Kalifornien, för sådana ändamål.

Webbplatsen kan omfattas av amerikanska exportkontrolllagar och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att inte exportera, återexportera eller överföra, direkt eller indirekt, några amerikanska tekniska data som förvärvats från företaget, eller några produkter som utnyttjar sådana data, i strid med USA:s exportlagar eller bestämmelser.

Företaget är beläget på den adress som anges i avsnitt 10.8. Om du är bosatt i Kalifornien kan du anmäla klagomål till enheten för klagomålsassistans vid divisionen för konsumentprodukter vid Kaliforniens konsumentdepartement genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (800) 952-5210.

Elektroniska kommunikationer. Kommunikationen mellan dig och företaget sker på elektronisk väg, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar e-post till oss, eller om företaget lägger ut meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål (a) samtycker du till att ta emot kommunikation från företaget i elektronisk form, och (b) godkänner att alla villkor, avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga skyldigheter som sådan kommunikation skulle uppfylla om den fanns i pappersform.

Alla villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för att underlätta och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive utan begränsning". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer övriga bestämmelser i dessa villkor att vara oförändrade och den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer att anses ändrad så att den är giltig och kan verkställas i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Ditt förhållande till företaget är en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är agent eller partner till den andra parten. Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter i dessa, får inte överlåtas, underentreprenas, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan Företagets skriftliga samtycke i förväg, och alla försök till överlåtelse, underentreprenad, delegering eller överföring som strider mot det föregående kommer att vara ogiltiga. Företaget kan fritt överlåta dessa villkor. De villkor som anges i dessa villkor ska vara bindande för övertagarna.

Din integritet. Läs vår Integritetspolicy.

Information om upphovsrätt/varumärke. Copyright ©. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen tillhör oss eller andra tredje parter. Det är inte tillåtet att använda dessa varumärken utan vårt skriftliga förhandsgodkännande eller samtycke från sådan tredje part som kan äga varumärkena.

Kontaktuppgifter

Adress: Hamburgerstraat 1, 3512NNN Utrecht, Nederländerna